Европски оквир за развој и разумевање дигиталних компетенција


Области и компетенције

Исцрпни дескриптори дигиталних компетенција


Циљ оквира јесте да се идентификују исцрпни дескриптори дигиталних компетенција. 
Оквир дигиталних компетенција је матрица која се састоји од 5 димензија:
 • област компетенција
 • конкретне компетенције
 • нивои знања; 
 • примери знања, вештина и ставова; 
 • сврхе. 

У изради оквира полазило се од већ донетих европских смерница које су се у пракси показале као добре. 

 • Структура је узета и разрађен од е-компетенција за ИКТпрофесионалаце (ЕЦФ), која је имала 4 димензије. Пета димензија (сврхе) је додат као димензија која се односи на то како ДИГКОМП треба да се примењују у различитим контекстима. 
 • Још један оквир који се користи као добар пример за израду предлога ДИГКОМП је Заједнички европски референтни оквир за језике . Он пружа табелу за самопроцену изграђену на три нивоа стручности (свака од њих је потом подељен у два поднивоа). Табела самопроцене језичких компетенција подржана је и нашла је широку примену упостављању стандарда за вредновање исхода учења страних језика.
 • Критеријуми за утврђивање нивоа су лабаво засновани на дескрипторима ЕКО (Европски оквир квалификација) који имају 8 нивоа, а дигиталне компетенције имају три нивоа. Генерална основа задефинисање нивоа креће се "свесни су разумеју" за први А ниво (основни); преко "могу да користите" за Б ниво (средњи); до "активно укључују у своју праксу" за Ц ниво (напредни).
Структура и визуелизација оквира дигиталних компетенција веома је сложена. Међутим, сложеност матрице која је коришћена омогућава да се предлог разбија на мање делове. На пример, могло би бити заинтересованих само за области компетентности и њихове описе. Или је можда корисно имати увид у списак компетенција. Различите димензије укључене у предлог омогућавају читање слагалице оквира у складу са интересима читаоца. Поред тога, табела самопроцене и листа компетенција (са описима) пружају поједностављен преглед предлога. 
Други изазов који се могу срести у овом и другим сличним оквирима представљају брзе промене у појавама које смо покушавали да осмислимо. Технолошки развој сe брзо догађа и тешко је замислити како ће се дигиталне комептенције развијати током наредних неколико година.

Постанак

По налогу Европске комисије - Генералног директората за образовање и културу (Directorate General for Education and Culture) 2012. године израдила Јединица за информационо друштво Инстититута за потенцијалне технолошке студије (Institute for Prospective Technological Studies - IPTS) у оквиру Обједињеног истраживачког центра (Joint Research Centre) Оквир за дигиталне компетенције донет је за све грађане Европе и препоручен свим заинтересованим странама на европском нивоу да их усвоје, прилагоде или ревидирају и тако, по својим потребама и могућностима, учествују у повећању, развоју и ширењу дигиталних компетенција. Пун назив овог документа је ДИГКОМП: Оквир за развој и разумевање дигиталних компетенција у Европи (DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe) и скраћено и прилагођено ћемо га звати ДИГИКО - Европски оквир за развој и разумевање дигиталних компетенција.
Документ је препоручен појединцима, групама, удружењима и институцијама као предлог оквира за развој и разумевање дигиталних компетенција за све грађане у Европи. 
Документ на енглеском језику може се преузети на сајту Европске комисије: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359 
ЗУС је документ превео и најважнији део - детаљан опис компетенција налази се у десном бочном менију.  

Сажетак

Оквир за развој и разумевање дигиталних компетенција у Европи настао је током 2011-2012. године. Преко листе од 21 компетенције разврстане у 5 области описује сваку компетенцију у смислу знања, вештина и ставова.

Самопроцена и дубински опис знања, вештина и ставова са примерима примене

Оквир за развој и разумевање дигиталних компетенција састоји се од:
 • табеле за  самопроцену која се састоји од пет области дигиталних компетенција и три нивоа знања;
 • детаљног оквира са дубинским описом  различитих аспеката дигиталних компетенција
Свака од 21 идентификованих компетенција представљена је на табели и укључује: кратку дефиницију компетенције, дескрипторе за три нивоа оспособљености, примере знања, вештина и ставова у вези са кометенцијама, и два примера како компетенција може бити примењена за специфичне намене, односно за учење и за посао.
Свака компетенција описана је, објашњена са аспеката три нивоа самопроцене, кроз списак знања, умећа и ставова и примерима конкретних намена у области учења и посла. На овом сајту налазе се на на страницама у десном бочном менију.

Области дигиталних компетенција

 1. Информација: идентификује, лоцираја, преузима, депонује, организујеи анализира дигиталне информације, просуђујући њихов значај и сврху.
 2. Комуникација: комуницира у дигиталном окружењу, дели ресурсе путем онлајн алата, повезује са другима и сарађује преко дигиталних алата, у интеракцији са другима учествује у заједницама и мрежама,развијајући међукултуралну свест.
 3. Креирање садржајаствара и уређује нове садржаје (од обраде текстадо  слике и видеа); интегрише и поново гради претходна знања и садржај; производи креативне изразе, медијске продукте и програмира;познаје, поштује и  примењује права и лиценце интелектуалне својине.
 4. Безбедност: лична заштита, заштита података, дигитална заштита идентитета, безбедносне мере, безбедно и одрживо коришћење.
 5. Решавање проблема: идентификује дигиталне потребе и ресурсе, доноси  одлуке о томе који су дигитални алата најприкладнији за одређене намене и потребе, решава концептуалне проблеме путем дигиталних средстава, креативно користи технологије, решава техничкепроблемеосвежава сопствене компетенције као и компетенције других.
Области 1, 2 и 3 су прилично линеарне, док су области 4 и 5 више трансверзалне. То значи да су компетенције у областима 1 до 3 у дослуху и могу се поново пратити у смислу посебних активности и употреба, дотле области 4 и 5 се односе на било коју врсту активности путем дигиталних средстава. То не значи да области 1, 2, и 3 нису међусобно повезане. Иако свака област има своју специфичност, постоји неколико које се преклапају и представљају прелазне референце на друга подручја. Највећа трансверзала су компетенције из области 5 - решавање проблема.