III Професионални развој


Установа омогућава и улаже у континуиран, свеобухватан и прилагођен професионални развој (ПР) запослених на свим нивоима у циљу развоја и интегрисања нових облика наставе и учења, у којима се образовна дигитална технологија користи да би се постигли свеобухватне исходе учења. Установа очекује од запослених да у потпуности искористе такве могућности професионалног развоја. 
Образовне институције се нарочито фокусирају на изградњу вештина у области дигиталне педагогије код запослених који се директно баве ученицима, руководству школе, креаторима и дизајнерима курсева. 
Тематски елеменат професионалног развоја има пет дескриптора, али не и поделементе. 
Стручњаци и саветници, као и резултати озбиљних анализа указују да стручно усавршавање треба да се појави као кључни елемент сам по себи, као што је то у случају већег броја докумената. Неколико стратешких докумената (нпр, Европска комисија 2013; 2015) наглашавају да је континуирано стручно усавршавање наставника услов за релевантну и квалитетну наставу за дигитално доба. Снажна подршка за наставнике да користе (између осталог) иновативну педагогију и дигиталне технологије на оптималан начин такође је једна од шест нових приоритетних области за образовање и обуку 2020.

Дескриптори

29. Евидентна је посвећеност континуираном стручном усавршавању.
Установа има обавезу да кадрове стручно усавршава у области интеграције и ефикасног коришћења дигиталних технологије и дигиталне педагогије, која се налази у ширем контексту визије, мисије и одредби професионалног развоја установе у вези са наставом и учењем уопште.

30. Континуирано стручно усавршавање обезбеђено је за запослене на свим нивоима.
Стручно усавршавање се обезбеђује за све запослене у установи и предузимају се мере да се што већи број запослених укључи у ове активности.

31. Континуирано стручно усавршавање је у складу са индивидуалним потребама и потребама установе.
Установа има процесе којима идентификује, осмишљава и развија (или набавља) програме стручног усавршавања који се баве различитим аспектима образовне дигиталне технологије и дигиталне педагогије, који су усклађени како са индивидуалним потребама запослених, тако и са посебним потребама установе.

32. Евидентан је широк спектар приступа континуираном стручном усавршавању.
Образовна установа користи широк спектар приступа стручном усавршавању кадрова (укључујући тренере и менторство), комбинујући обуке уживо са онима које се реализују онлајн (путем интернета), унутар и изван установе.

33. Промовишу се акредитовани / сертификовани облици стручног усавршавања.
Образовне институције охрабрују и подстичу запослене да похађају акредитоване/сертификоване облике стручног усавршавања који доприносе већој професионализацији запослених у областима наставе, учења и оцењивања.
Comments