IV в. Анализа постигнућа

IV в. Планирање на основу анализе постигнућа

Коришћење дигиталних технологија за учење потенцијално чини доступним огромне количине података о процесу учења. Образовне установе користе  аналитику за прикупљање, анализу и извештавање података о ученицима и контексту учења ради побољшања исхода учења и за планирање наставног плана и програма и доношење одлука.


Дескриптори

39. Аналитика учења се стратешки разматра.
Установа стратешки разматра имплементацију аналитике учења, са циљем оптимизације индивидуалних и групних исхода учења и укупног учинка установе.

40. Постоји правилник о поступцима у процесу аналитике учења.
Пре имплементације аналитике учења, установа је прописала правила о поступцима и процесима за безбедно и сигурно прикупљање података, валидацију, складиштење, груписање, анализу и извештавање о ученику.

41. Анализом учења даје се подршка учењу.
Установа је реализовала различите аспекте аналитике учења, укључујући анализу како да у реалном времену обезбеди повратне информације ученицима (који утичу на њихов непосредни процес учења), као и анализу која сумира податке у циљу побољшања будућих процеса учења или подршке у виду туторијала или корективне интервенције од стране запослених.

42. Управљање квалитетом и планирање и програмирање наставе подржано је кроз анализу учења.
Подаци који се односе на појединачан напредак и постигнућа сакупљају се и анализирају на нивоу установе и користе у процесима управљања и унапређења квалитета наставе, осмишљавања и анализе програма предмета и прилагођавања поступака са циљем смањења осипања ученика и побољшања њихових исхода уопште.


Comments