IV а. Врсте оцењивања

IV а. Различитим облицима оцењивања ученици су укључени и мотивисани

Различити облици оцењивања се користе да обезбеде благовремену, персонализовану и смислену повратну информацију која укључује и мотивише ученике.


Дескриптори

34. Обим формативног оцењивања је проширен.
Установе користе дигиталне технологије учења да прошире обим и разноврсност процеса за формативно оцењивање (оцењивање за учење), који омогућава наставнику / ментору да процени не само знање већ и вештине и компетенције (посебно из области дигиталних компетенција).

35. Сумативна процена је разноврсна.
Дигиталне технологије се користе да прошире праксу сумативног оцењивања (оцењивања учења). Установе користе методологије онлајн тестирања које могу одмах, чак и у реалном времену, да дају повратне информације ученицима и наставницима, чиме је омогућена већа флексибилност у реализацији тестирања.

36. Промовише се самопроцена и вршњачка процена. 
У установи се у процесу оцењивања подстиче узајамно поверење ученика и наставника. Запослени и ученици се такође подстичу да рутински траже и дају повратне информације. Ефикасна и тачна самопроцена и вршњачко оцењивање сматрају се компетенцијама саме по себи, а образовне дигиталне технологије омогућавају интеграцију ове праксе оцењивања у целој установи за формативне, сумативне или неформалне поступке оцењивања.

37. Подстиче се и очекује пружање детаљних, персонализованих и смислених повратних информација.
Установа подстиче запослене да користе потенцијал дигиталних технологија за учење и тако пруже богату, персонализовану и смислену повратну информацију ученику и да документују и извештавају о напретку учења сваког ученика на нове и ефикасније начине као што су е-портфолио, адаптивне симулације и интелигентни туторски системи.


Comments