V б. Редизајниран план и програм

V б. Курикулум се редизајнира тако да одражава педагошки потенцијал који се остварује уз помоћ дигиталних технологија

Курикулум се учестало редизајнира (или се поново тумачи према потреби) у погледу садржаја, педагошког приступа и планова усмерених ка ангажовању ученика. Ученици могу бити укључени као ко-креатори наставних планова и програма и ангажовани да сами управљају својим процесом учења.


Дескриптори

48. Организација учења по предметима је поново осмишљена, како приступи учењу били више интегрисани.
Образовна установа осмишљава и редефинише предметну наставу тако да све више укључује интегративне приступе (интердисциплинаран и трансдисциплинаран) и доследно обезбеђује поступке у процесу учења и оцењивања који су усмерени на ученика. Подржавајући такав приступ, наставне дигиталне технологије олакшаће избор, креирање и тематску организацију богатог вишенаменског садржаја који омогућава ученицима да анализирају и разумеју комплексне идеје из више перспектива.

49. Одређен је нови распоред за време и место учења.
Креирају се флексибилни и прилагођени распореди запосленима и ученицима и пружају боље могућности да се укључе у ефикасно учење које обухвата индивидуалне и групне активности у и ван школе. Наставне дигиталне технологије нуде нове могућности за свеобухватно учење и бољу организацију распореда.

50. Онлајн учење је у потпуности омогућено.
Установа је посвећена развоју и реализацији комплетних курсева и програма који се у потпуности одвијају на мрежи, да би се омогућио приступ новим ученичким групама, истовремено и већа флексибилност постојећим групама.

51. Промоивише се учење у аутентичним контекстима.
Иновација курикулума и планирања узима у обзир потенцијал наставних дигиталних технологија за ангажовање запослених и ученика у аутентичним контекстима у којима они свеобухватно могу да развијају и примењују своја претходна знања, испитују и критички промишљају. На тај начин, они могу да реше проблеме који превазилазе традиционално знање из одређене области (одређеног предмета), захтевајући од њих да покажу трансверзалне вештине, кључне компетенције и, посебно, дигиталне компетенције.

52. Дигитално учење је присутно у свим областима курикулума.
Иновација курикулума и планирања узима у обзир потенцијал наставних дигиталних технологија за ангажовање запослених и ученика у аутентичним контекстима у којима они свеобухватно могу да развијају и примењују своја претходна знања, испитују и критички промишљају. На тај начин, они могу да реше проблеме који превазилазе традиционално знање из одређене области (одређеног предмета), захтевајући од њих да покажу трансверзалне вештине, кључне компетенције и, посебно, дигиталне компетенције.

52. Дигитално учење је присутно у свим областима курикулума.
Периодични преглед курикулума врши се на нивоу установе са циљем интеграције и ефикасног коришћења наставних дигиталних технологија као подршке учењу и предавању.

53. Дигитална компетенција ученика се развија кроз цео курикулум.
Дигитална компетенција ученика се редовно оснажује, развија и оцењује у различитим моделима учења и кроз цео курикулум.


Comments