Неписмен - писмен - флуентан

Трансакција и/или трансформација

Људи су се одувек информисали, одувек комуницирали, организовали се и сарађивали. У дигиталном добу људи имају могућност да те исте процесе остварују кроз нове канале - дигиталне. Дигиталне компетенције омогућавају да уз помоћ технологије брзо и ефикасно извршимо позитиван утицај на људе и ситуације, уведемо промене у свом животу, у организацији и окружењу. Једном речју, дигитална технологија помаже да брзо и ефикасно остваримо своје намере и циљеве. То, међутим, не постижемо одмах и лако јер зависи на ком су нивоу наше дигиталне компетенције. 
Процес стицања компетенција није лак и једноставан, стиче се и учењем, вежбом и искуством, као промишљањем. Уопштено речено, стицање знања и вештина може да има два нивоа утицаја на нас:
 • трансакциони - прелаз са једног нивоа, на пр. из незнања на други виши ниво знања
 • трансформациони - степен знања и вештина који изазива промену

Драјфусов модел стицања вештина

Браћа Драјфус су 80-их година 20. века препознали модел по коме се стичу знања и вештине у формалном образовању до чега су дошли истражујући начин учења студената на Берклију. По том моделу има пет фаза: 
 1. почетна (Novice), 
 2. компетентност (Competence), 
 3. спретност (Proficiency), 
 4. стручност (Expertise), 
 5. мајсторство (Mastery). 
На основу Драјфусовог модела, нешто доцније Мајкл Араут (Michael Eraut)  сумирао је  следећих пет улога у односу на пет фаза учења:
 • почетник/ шегрт 
 • напредни почетник/ калфа
 • "испекао занат", искусан занатлија
 • стручњак/ експерт
 • врстан мајстор/ маестро
За дигиталне компетенције често се користе поједностављене Драјфусове фазе којих има четири. Сваку од њих карактеришу подређена знања, вештине и ставови:
 1. Неписменост или антиписменост - не користи технологију било из незнања, било из уверења - против технологије је, технофобичар. 
  • Знање
   • Претпоставља да технологија, а не људи, чине успех или неуспех.
   • Претпоставља да друштвени медији увек смањују комуникацију лицем у лице.
  • Вештине
   • Има проблем са куцањем, претраживањем, коришћењем миша и сл.
   • Тешко решава основне рачунарске проблеме
  • Ставови
   • Верује да разиграни садржаји не могу да се користе за озбиљне сврхе.
   • Верује да је технологија сама по себи добра или лоша.
 2. Предписменост - невешт, али отворен за нова знања и умећа и откривање својих потенцијала
  • Знање
   • Не познају терминилогију.
   • Слуте и разумеју потенцијале технологије. 
  • Вештине
   • Имају проблеме са основним дигиталним алатима.
   • Могу да замисле себе у будућности као напредног корисника.
  • Ставови
   • Улогу технологије виде или поједностављено или је потцењују.
   • Нејасно верују да је промена неопходна.
 3. Писменост -зна шта да ради и како то да уради примењујући дигиталну технологију.
  • Знање
   • Знају како функционише технологија и чему служи.
   • Разумеју потенцијалне вредности појединих врста дигиталних медија.
  • Вештине
   • Користе дигиталну технологију на прописан начин, понекад и са грешкама.
   • Копирају туђе методе или препоруке за коришћење дигиталне технологије. 
  • Ставови
   • Уљуљкани су у свом знању, осећају да су савладали алате.
   • Верују да постоји један исправан пут у коришћењу технологије.
 4. Флуентност - превазилази уобичајене начине коришћења дигиталне технологије, лако се прилагођавају променама и не плаше их.
  • Знање
   • Познају примере где се технологија користи за оно за шта није примарно намењена.
   • Зна користи од дигиталне технологије.
  • Вештине
   • Прилагођава се променама норми у заједници.
   • Може лако да пређе са једне врсте дигиталне технологије на другу да би постигао циљ.
  • Ставови
   • Сматра да не постоји најбољи начин коришћења дигиталне технологије који важи у свим контекстима.
   • Прихвата промену као прилику.
Овај модел може још да се поједностави ако спојимо фазу неписмености и предписмености и тако дођемо до најједноставнијег решења који одговара најчешће коришћеном моделу који се своди на нивое:
 почетни - напредни - стручни (експерстки)
Представљен графички најједноставнији модел изгледа овако:

https://drive.google.com/a/zajednicaucenja.edu.rs/file/d/0B-6X1MpXUEtaM2wxT2pObXUzRVk/view?usp=drive_web

Разлика између писмености и флуентности

Највиши степен дигиталних компетенција - флуентност одговара мајсторству по Драјфусовом моделу и стиче се постепено. То је степен који у паралаели са алфанумеричком писмношћу одговара изразу "течно" - течно чита. 
На нивоу дигитално течно, знања и умећа сама по себи мање су битна и обично се значајно ни не увећавају у односу на претходни ниво. Увећава се искуство. Осим тога, током времена и кроз искуство, изграђује се специфичан софистициран и рафиниран однос према целој области. Дгитално течно ће увек полазити од конкретне ситуације и у обзир узимати контекст

Ради се специфичном односу према новим ситуацијама и особеном коришћењу технологије у њима, а не о преношењу знања у праксу и дословну примену, што срећемо на нивоу писмености. Дигитално течно представља степен у којој се претходна знања аутоматски примењују у новим ситуацијама и то на креативан начин, својеврстан, често и неочекиван, без обрасца и копирања. То, међутим, нису способности које се саме себи циљ него доводе до поузданог постизања задатог циља. 

Н и ш т а    б е з    п р и м е р а
Примерице, дигитално писмена особа ће знати да представи неки свој или рад организације уз помоћ технологије: креираће презентацију или видео-запис; одабраће добро алат, одлично искористити његове могућности, поштовати правила која постоје за креирање презентација или видеа. Способности дигитално писмене особе су на нивоу да зна шта и како да учини. Лако се може десити и најчешће се дешава да је то само једна од многобројних и истих презентација; или да при избору алата није размишљао да се презентација негде угради или преноси; или није размишљао о циљној групи па је досадна.
Дигитално флуентна особа ће размишљати контекстуално, укључиће свој или циљ органзације и оно шта жели да постигне, код кога, тј. имаће на уму циљну групу; предвидиће реакције и утицај који ће презентација имати, гађаће циљ и знати кад и зашто да презентацију пусти, а сваки њен део такође ће имати своје "зашто - зато." Размишљајући контекстуално, дигитално флуентна особа можда ће изабрати и потпуно неочекиван алат и методе приказа информација, што зависи од жељеног циља. Њена презентација неће бити солидна као уџбенички пример, имаће нешто неочекивано, својствено, употребљено на особен и креативан начин, у зависности од намере и циља. Тајна је у томе што не постоји један поуздан начин да се нешто уради добро или да се постигне циљ. Дигитално писмен човек ће, будући да има одређена знања и вештине, увек бирати опробан и "сигуран" начин,а дигитално флуентан човек ће процењивати ситуацију, понекад радити интуитивно, понекад уз претходно истраживање, понекад ће рачунати на ефекат изненађења, али увек контекстуално и ситуационо. 
На примеру из свакодневног живота - грађење куће - који илуструје доња слика, неписмена особа има уопштену и непрецизну представу шта је све за кућу потребно; писмена особа ће знати прецизно шта је потребно и како да је изгради, али функција крова или изолације, рецимо, није јој у потпуности јасна; флуентна особа ће прво дефинисати какву кућу жели, знати шта је потребно за то, како да је изгради, зашто је важно да стави изолацију и да кров буде под одређеним углом... 

П о к у ш а ј    д е ф и н и с а њ а

Дигитална писменост представља оспособљеност за пуну примену дигиталних технологија: прикупљање, коришћење и креирање података било ког формата и комуникација с другима.

Дигитална флуентност је степен компетентности у којем смо оспособљени да уз помоћ дигиталних технологија поуздано постижемо циљ и жељене резултате: проналажење, процена, етичко коришћење и креирање података ради решавања задатака и проблема, сам и у интеракцији са другима . 

То не значи да је степен компетентности који зовемо дигиталном флуентношћу гарант успеха, јер успех зависи од многих фактора, али има веће шансе на успех. 
Осим тога, дигитално флуентан корисник је оспособљен да лакше прати сталне и брзе промене у свету дигиталних технологија, да их користи ефикасно и спрам својих потреба и тако одржава ниво и развија даље своје компетенције. 
Наиме, стечене компетенције нису једном за свагда. Више него неке друге компетенције, дигиталне захтевају непрестано ажурирање, стално одржавање стеченог и развијање постојећих ако не желимо да регресирамо.  

Зоне опасности

У фазама стицања дигиталне писмености постоје две опасне зоне. Једна је у фази неписмености (почетништва) уколико код потенцијалног корисника постоји отпор и уверење да се може и без тога или, чак, да дигитално смета развоју, инсистира само на опасностима од дигиталног,  а одбија да види предности. 
Друга опасна зона може да буде и у фази писмености уколико се корисник уљуљка у свом знању. То доводи до стагнације која убрзо постаје регресија јер технологије се непрестано развијају и од корисника који себе сматра писменим захтева да пређе на највиши ниво како би могао да прати напредак.
Comments