О акцијиЈавна акција ДИГИКО Заједнице која учи "Сазнање" намењена је просветним радницима, посредно и ученицима, с циљем развоја дигиталних компетенција. 


Теоретска полазишта

Своја настојања ЗУС заснива на глобалним и европским стратешким документима какви су: 

Узорна пракса

У трагању за сопственим методама за укључење у глобалну акцију развоја дигиталних компетенција и подизања нивоа знања и вештина из области дигиталне писмености, ЗУС је пошао од неколико значајних искустава и узоритих примера праксе. 
 • Пројекат Дигитална интелигенција (DQ Project) одвија се под геслом Дигитална интелигенција за свако дете у више земаља света и непрестано се број заинтерсованих шири. Лепезу дигиталних компетенција која је потекла из овог пројекта данас је општеприхваћен сет знања, вештина и ставова за дигитално доба. УНЕСКО је двапут награђивао овај пројекат као изузетан.  
 • Мозилина иницијатива отворених беџева (Mozilla Open Badges) обухвата организације, удружења и установе широм света које које раде на подизању квалитета дигиталних вештина корисницима и ученицима, и које се укључују у акцију јавног препознавања, вредновања и потврђивања тих вештина тако што креирају и деле беџеве за стечене вештине. 
 • Гуглов програм дигиталне писмености и дигиталног грађанства (Google Digital Literacy and Citizenship Curriculum)

Практична решења ЗУС-а

И просветни радници и ученици

Као стручно удружење просветних радника, ЗУС има циљ да допринесе развоју и побољшању дигиталних компетенција ученика. Да би то постигли потребно је прво да њихови наставници стекну дигиталне компетенције на одређеном нивоу. 

Методологија

Развој и побољшање квалитета дигиталних компетенција просветних радника ЗУС постиже:
 • акредитованим и неформалним обукама и стручним скуповима (летње и зимске школе, конференције, вебинари) који развијају дигиталне компетенције циљано - њихова тема су неке од дигиталних компетенција;
 • акредитованим и неформалним обукама и стручним скуповима који развијају дигиталне компетенције индиректно - њихова главна тема није директно везана за дигиталне компетенције, али је за реализацију теме и циљева потребно савладати одређене дигиталне вештине;
 • пројектима чији је носилац ЗУС, а које остварују наставници или наставници са ученицима и који могу бити међушколски, републички, регионални, међународни;
 • другим облицима активности које током времена развије.

Процедуре 

 • ЗУС дефинише дигиталне компетенције по узору на стратешке документе; утврђује показатеље и нивое постигнућа прилагођавајући их својим деловањима и услугама.
 • Одређене компетенције развија и побољшава кроз своје активности (обуке, скупове, пројекте).
 • Креира дигиталне беџеве за дефинисане компетенције. Сваки беџ има опис који је везан за одређене компетенције и показатеље. Беџеви се налазе у бази ЗУС-а.
 • Када просветни радник заврши обуку, стручни скуп, пројекат или одређену активност која је развила одређену дигиталну компетенцију путем имејла добија одговарајући дигитални беџ (са јединственом везом до беџа, те се не може делити даље или копирати).
 • ЗУС води евиденцију издатих беџева и регистар носилаца беџева. 
ЗУС разматра могућност ретроактивне доделе беџева корисницима ранијих услуга и учесницима пређашњих активности о којима има евиденцију. За ретроактивну доделу беџа просветни радник подноси захтев.
ЗУС креира упитнике за самопроцену дигиталних компетенција на три нивоа. 


Подстранице (2): Контакт Ресурси